سورس مدیریت هتل به زبان C

hotel management in c 8097 تصویر

سورس مدیریت هتل به زبان C

در این بخش سورس مدیریت هتل به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که در محیط نرم افزار Code::Blocks و زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات و تصاویر مربوط به این پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

پروژه مدیریت هتل یک پروژه تقریبا پیش رفته محسوب می شود که امکانات و گزینه های زیادی را در محیط کنسول فراهم می کند. برخی از این امکانات عبارت اند از:

 • صفحه ورود به برنامه (Login)
 • امکان رزرو اتاق و مدیریت رزروها
 • امکان بررسی موجود بودن یا نبودن اتاق
 • امکان تعریف غذا و مدیریت آن ها
 • امکان مشاهده لیست مشتریان
 • امکان جستجوی مشتری با استفاده از نام و یا تاریخ رزرو
 • و غیره

بعد از اجرا شدن پروژه کاربر وارد صفحه ورود می شود و بدون وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور صحیح نمی تواند وارد قسمت اصلی برنامه شود. نام کاربری و کلمه عبور به طور پیش فرض admin در نظر گرفته شده است.

شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید موارد بسیاری از جمله نحوه کار با فایل ها، استفاده از توابع، کار با ساختمان ها، رشته ها، آرایه ها و غیره آشنا شده و مهارت برنامه نویسی خودتان را تا حد زیادی ارتقا دهید.

نکات

برای درک بهتر سورس کد این پروژه باید با مباحث زیر آشنا باشید:

 • متغیر
 • عملگر
 • رشته
 • دستورات شرطی
 • فایل
 • توابع
 • حلقه
 • آرایه
 • ساختار

قسمت های از سورس کد

#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#include"design.h"
#include"validate.h"
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<windows.h>
int i;
char ch, r, b;
//==========================Function Declaration============================
void check_in();
void check_out();
void availability();
void customerlist();
void searchcustomer();
void ac_cust();
void nac_cust();
void merragehall();
void by_name();
void by_date();
int room_id();
int roomno();
int item_id();
int t(void);
void food();
void item_list();
void item_rate();
void order();
void add_item();
void gotoxy(int x, int y);
void clrscr();
//============================MirageHall Structure=========================
struct merragehall {
  long int adv;
  long int no;
  long int total[20];
  char cont;
  long int rem;
  char name[30];
  char id[20];
  char id_name[40];
  char date1[20];
  char add[20];
};
struct merragehall ma;
//===========================Room Structure=================================
struct room {
  long int adv;
  long int rid;
  long int no;
  long int total[20];
  char cont[20];
  long int rem;
  char name[30];
  char id[20];
  char id_name[40];
  char date1[20];
  char add[20];
};
struct room rm;
//===========================Custumer Structure===========================
struct customer {
  char date1[20];
  char name[20];
  char add[20];
  char id_name[20];
  char cont[20];
  char id[20];
};
struct customer c;
//===========================Order Structure=============================
struct order {
  char i_name[20];
  long int rno;
  long int total;
  long int qn;
  long int rate;
};
struct order or;
//===========================Item Structure==============================
struct item {
  long int ino;
  long int rate;
  long int qun;
  char name[30];
  char date[20];
};
struct item it;
//============================Main Function==============================
void main() {
  char usr[15], psw[15];
  int p;
  clrscr();
  start: design();
  gotoxy(25, 4);
  gotoxy(19, 5);
  for (i = 18; i < 33; i++) {
    gotoxy(i + 1, 5);
    printf("\xCD");
  }
  printf("xxxx");
  for (i = 38; i < 55; i++) {
    gotoxy(i + 1, 5);
    printf("\xCD");
  }
  gotoxy(20, 10);
  printf("Username  :");
  gotoxy(20, 13);
  printf("Password  :");
  //==============to check whether given username and password is correct or not
  gotoxy(38, 10);
  strcpy(gets(usr), usr);
  gotoxy(38, 13);
  p = 0;
  do {
    psw[p] = getch();
    if (psw[p] == 13) {
      break;
    } else if (psw[p] == 8 && p > 0) {
      printf("%c%c%c", 8, 32, 8);
    } else {
      printf("*");
      p++;
    }
  }
  while (psw[p] != 13);
  psw[p] = '\0';
  if (strcmp(usr, "admin") || strcmp(psw, "admin")) {
    clrscr();
    design();
    gotoxy(32, 17);
    printf("Please Enter Valid Username And Password");
    goto start;
  } else {
    do {
      clrscr();
      design();
      gotoxy(3, 4);
      printf("Check_In");
      gotoxy(15, 4);
      printf("Check_Out");
      gotoxy(28, 4);
      printf("Availability");
      gotoxy(41, 4);
      printf("Customers_List");
      gotoxy(58, 4);
      printf("Search_Customer");
      gotoxy(75, 4);
      printf("Exit");
      for (i = 0; i < 32; i++) {
        gotoxy(i + 1, 6);
        printf("%c", 205);
      }
      gotoxy(35, 6);
      printf("About");
      for (i = 42; i < 79; i++) {
        gotoxy(i + 1, 6);
        printf("%c", 205);
      }
      gotoxy(31, 9);
      printf("\'I\'");
      gotoxy(35, 9);
      printf("-");
      gotoxy(38, 9);
      printf("Check_In");
      gotoxy(31, 11);
      printf("\'O\'");
      gotoxy(35, 11);
      printf("-");
      gotoxy(38, 11);
      printf("Check_Out");
      gotoxy(31, 13);
      printf("\'A\'");
      gotoxy(35, 13);
      printf("-");
      gotoxy(38, 13);
      printf("Availability");
      gotoxy(31, 15);
      printf("\'L\'");
      gotoxy(35, 15);
      printf("-");
      gotoxy(38, 15);
      printf("Customer_List");
      gotoxy(31, 17);
      printf("\'S\'");
      gotoxy(35, 17);
      printf("-");
      gotoxy(38, 17);
      printf("Search_Customer");
      gotoxy(31, 19);
      printf("\'F\'");
      gotoxy(35, 19);
      printf("-");
      gotoxy(38, 19);
      printf("FOOD");
      gotoxy(31, 21);
      printf("\'E\'");
      gotoxy(35, 21);
      printf("-");
      gotoxy(38, 21);
      printf("EXIT");
      for (i = 0; i < 79; i++) {
        gotoxy(i + 1, 22);
        printf("%c", 205);
      }
      gotoxy(8, 23);
      printf("PRESS");
      gotoxy(15, 23);
      printf("THE BLINKING CARACTER TO PERFORM PARTICULAR TASK");
      b = tolower(getch());
      switch (b) {
      case 'i':
        check_in();
        break;
      case 'a':
        availability();
        break;
      case 'l':
        customerlist();
        break;
      case 's':
        searchcustomer();
        break;
      case 'f':
        food();
        break;
      case 'o':
        check_out();
        break;
      case 'e':
        exit(0);
        break;
      }
    }
    while (b != 'e');
  }
  getch();
}

نوشته سورس مدیریت هتل به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *