سورس سیستم ثبت نام مدرسه به زبان C

school management in c 8102 تصویر

سورس سیستم ثبت نام مدرسه به زبان C

در این بخش سورس سیستم ثبت نام مدرسه به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که در محیط Turbo C و در زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات مربوط به این پروژه را به همراه تصاویری از محیط برنامه مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه کاربر وارد صفحه ورود میشود و می تواند با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور مشخص شده در برنامه (یعنی admin) وارد منوی اصلی برنامه شده و از گزینه های زیر استفاده کند.

 • New Course
 • Course
 • Admission
 • Fees
 • Help
 • Report
 • Exit

گزینه اول برای افزودن درس جدید استفاده می شود. گزینه دوم برای مدیریت دروس ثبت شده استفاده می شود و می توان با استفاده از این گزینه، دروس را اپدیت و نمایش داد. گزینه سوم برای مدیریت دانش آموزان مدرسه استفاده می شود. گزینه چهارم برای مدیریت هزینه ها استفاده می شود. گزینه پنجم بخش Help برنامه است. گزینه ششم برای گزارش گیری و گزینه آخر هم برای خروج از برنامه استفاده می شود.

شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید با نحوه کار با فایل ها، ساختارها، رشته ها، حلقه ها، دستورات شرطی و غیره آشنا شده و مهارت برنامه نویسی خودتان را ارتقا دهید.

قسمت های از سورس کد

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <dos.h>
int i = 0; //Global Variable
//=================DECLARATION OF VARIOUS FUNCTIONS===========================
void login();
void design();
void course();
void course_entry();
void help();
void help1();
void about();
void main_box();
int course_id();
void updt_course();
void show_course();
long int stud_id();
void stud_menu();
void stud_entry();
void show_stud();
void updt_stud();
void stud_detail();
void pend_doc();
void stud_doc();
void fees();
void fees_str();
void fee_pay();
void fee_pend();
void rept_main();
void rept_stud();
void rept_fee();
void bill(long int p, char q[20], char r[20], long int s, long int t);
int tim();
//=====================DECLARATION OF STRUCTURES=============================
struct stud
{
 long int f_no;
 char s_nam[20], add[50], dob[15], m_no[15], cors[10], nat[15];
 char res10[5], res12[5], natp[5], addp[5], tc[5], lc[5];
} st;
struct stud_exam
{
 char exam[20], uni[30], year[10], per[10], clas[20];
} se[50];
struct course_enter
{
 int c_id, dur;
 long int fees;
 char c_nam[25];
} ce;
struct payment
{
 long int total, paid, c_total;
} pay;

FILE *fp;
//==========================VALIDATION FUNCTION===============================
void validation(char t[], int code)
{
 int x = 0;
 if (code == 0)
 {
  while ((t[x] = getch()) != '\r' && x < 30)
   if ((t[x] >= 97 && t[x] <= 122) || (t[x] >= 65 && t[x] <= 90) || t[x] == 32 || t[x] == '_')
   {
    printf("%c", t[x]);
    x++;
   }
   else if (t[x] == 8 && x > 0)
   {
    printf("%c%c%c", 8, 32, 8);
    x--;
   }
 }
 else if (code == 1)
 {
  while ((t[x] = getch()) != '\r' && x < 10)
   if ((t[x] >= 48 && t[x] <= 57) || t[x] == 46 || t[x] == '_')
   {
    printf("%c", t[x]);
    x++;
   }
   else if (t[x] == 8 && x > 0)
   {
    printf("%c%c%c", 8, 32, 8);
    x--;
   }
 }
 else if (code == 2)
 {
  while ((t[x] = getch()) != '\r' && x < 30)
   if ((t[x] >= 97 && t[x] <= 122) || (t[x] >= 65 && t[x] <= 90) || (t[x] == 48 && t[x] <= 57) || t[x] == 32 || t[x] == 8 || t[x] == '@' || t[x] == '.')
   {
    printf("%c", t[x]);
    x++;
   }
   else if (t[x] == 8 && x > 0)
   {
    printf("%c%c%c", 8, 32, 8);
    x--;
   }
 }
 t[x] = '\0';
}
//===============================MAIN FUNCTION================================

void main()
{
 char usr[15], pss[15];
 int p, op;
start:
 clrscr();
 design();
 textcolor(YELLOW);
 gotoxy(21, 3);
 cprintf("WELCOME TO COLLEGE ADMISSION SYSTEM");
 gotoxy(21, 4);
 cprintf("-----------------------------------");
 textcolor(GREEN);
 gotoxy(23, 10);
 cprintf("Username : ");
 gotoxy(23, 13);
 cprintf("Password : ");
 textcolor(WHITE);
 gotoxy(34, 10);
 strcpy(gets(usr), usr);
 gotoxy(34, 13);
 p = 0;
 do
 {
  pss[p] = getch();
  if (pss[p] == 13)
  {
   break;
  }
  else if (pss[p] == 8 && p > 0)
  {
   cprintf("%c%c%c", 8, 32, 8);
  }
  else
  {
   cprintf("*");
   p++;
  }
 } while (pss[p] != 13);
 pss[p] = '\0';
 if (strcmp(usr, "admin") || strcmp(pss, "admin"))
 {
  clrscr();
  design();
  textcolor(RED + BLINK);
  gotoxy(16, 10);
  cprintf("Please Enter Valid Username And Password......");
  textcolor(WHITE);
  getch();
  goto start;
 }
 else
 {
  do
  {
   clrscr();
   design();
   main_box();
   textcolor(YELLOW);
   gotoxy(21, 5);
   cprintf("WELCOME TO COLLEGE ADMISSION SYSTEM");
   gotoxy(21, 6);
   cprintf("-----------------------------------");
   textcolor(CYAN);
   gotoxy(21, 12);
   cprintf("Please Enter Blinking Character : ");
   op = toupper(getch());
   switch (op)
   {
   case 'n':
   case 'N':
    course_entry();
    break;
   case 'c':
   case 'C':
    course();
    break;
   case 'a':
   case 'A':
    stud_menu();
    break;
   case 'f':
   case 'F':
    fees();
    break;
   case 'r':
   case 'R':
    rept_main();
    break;
   case 'h':
   case 'H':
    help();
    break;
   case 'e':
   case 'E':
    exit(0);
   default:
    clrscr();
    design();
    gotoxy(22, 10);
    textcolor(RED + BLINK);
    cprintf("Invalid Selection Try Again....");
    textcolor(WHITE);
    getch();
   }
  } while ((op != 'e') || (op != 'E'));
 }
}

نوشته سورس سیستم ثبت نام مدرسه به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *