استفاده از JSON در Perl – آموزش JSON

json with perl 7172 تصویر

استفاده از JSON در Perl

در این بخش چگونگی encoding و decoding اشیاء JSON در زبان برنامه نویسی Perl را بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع کار باید ماژول مربوط به JSON را از CPAN نصب کنیم. هنگامی که فایل JSON-2.53.tar.gz یا هر نسخه جدیدی را دانلود کردید، مراحل زیر را دنبال کنید:

$tar xvfz JSON-2.53.tar.gz
$cd JSON-2.53
$perl Makefile.PL
$make
$make install

توابع JSON

تابع توضیحات
encode_json

مقدار داده شده را به یک رشته encode شده و باینری UTF-8 تبدیل می کند.

decode_json

یک رشته JSON را decode می کند.

to_json

مقدار داده شده را به یک رشته JSON تبدیل می کند.

from_json

مقدار جیسون داده شده را تجزیه می کند.

convert_blessed

اگر از این تابع با مقدار پارامتر true استفاده کنید، Perl می تواند از متد TO_JSON برای تبدیل کردن یک شیء به جیسون استفاده کنید.

Encode کردن JSON

تابع encode_json در زبان برنامه نویسی Perl مقدار داده شده را به یک رشته encode شده و باینری UTF-8 تبدیل می کند. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

$json_text = encode_json ($perl_scalar );
or
$json_text = JSON->new->utf8->encode($perl_scalar);

مثال

#!/usr/bin/perl
use JSON;
my %rec_hash = ('a' => 1, 'b' => 2, 'c' => 3, 'd' => 4, 'e' => 5);
my $json = encode_json \%rec_hash;
print "$json\n";

خروجی:

{"e":5,"c":3,"a":1,"b":2,"d":4}

مثال زیر نحوه تبدیل یک شیء به JSON را نشان می دهد:

#!/usr/bin/perl
package Emp;
sub new {
   my $class = shift;
   my $self = {
      name => shift,
      hobbies  => shift,
      birthdate  => shift,
   };
   bless $self, $class;
   return $self;
}
sub TO_JSON { return { %{ shift() } }; }
package main;
use JSON;
my $JSON = JSON->new->utf8;
$JSON->convert_blessed(1);
$e = new Emp( "sachin", "sports", "8/5/1974 12:20:03 pm");
$json = $JSON->encode($e);
print "$json\n";

خروجی:

{"birthdate":"8/5/1974 12:20:03 pm","name":"sachin","hobbies":"sports"}

Decode کردن JSON

تابع decode_json در زبان برنامه نویسی Perl برای decode کردن مقادیر JSON استفاده می شود. در زیر می توانید سینتکس مربوط به این تابع را مشاهده کنید:

$perl_scalar = decode_json $json_text
or
$perl_scalar = JSON->new->utf8->decode($json_text)

مثال

مثال زیر نحوه decode کردن یک شیء جیسون در زبان perl را نشان می دهد. در این مثال ما از ماژول Data::Dumper استفاده کرده ایم.

#!/usr/bin/perl
use JSON;
use Data::Dumper;
$json = '{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}';
$text = decode_json($json);
print  Dumper($text);

خروجی:

$VAR1 = {
   'e' => 5,
   'c' => 3,
   'a' => 1,
   'b' => 2,
   'd' => 4
};

نوشته استفاده از JSON در Perl – آموزش JSON اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *