سورس مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) به زبان اسمبلی

bubble sort in assembly 7554 تصویر

سورس مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) به زبان اسمبلی

در این بخش سورس مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) به زبان اسمبلی را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از زبان برنامه نویسی Assembly نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرای پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

الگوریتم مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) ساده ترین الگوریتم مرتب سازی است که با تغییر دادن مکرر عناصر مجاور در صورت نامرتب بودن، آرایه را مرتب می کند. این تغییرات تا زمانی که عناصر آرایه به طور کامل مرتب نشده باشند، ادامه می یابد. این الگوریتم کارایی چندانی ندارد ولی از نظر پیاده سازی راحت است.

در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه، ابتدا آرایه ای که در برنامه به صورت نامرتب تعریف شده، نمایش داده می شود و سپس برنامه آن را با استفاده از الگوریتم مرتب سازی حبابی مرتب کرده و خروجی نمایش می دهد. شما می توانید با مشاهده سورس کد این پروژه ساده اما کاربردی، مواردی جدیدی به دانش برنامه نویسی اسمبلی خود اضافه کنید. این برنامه با استفاده از برنامه Emu8086 نوشته شده است که می توانید آن از لینک مورد نظر دانلود کنید.

قسمت های از سورس کد

.model small
.stack 64
.data                      
  ProgramTitle db 'AscenDIng Bubble Sort$'
  BeforeSort db 0DH , 0AH , 0DH , 0AH , '** Array Before Sort IS **$'
  AfterSort db 0DH , 0AH , 0DH , 0AH , '** Array After Sort IS **' , '$'
  Enter db 0DH,0AH , '$'
  Space db '  $'
  TempForPrint db 6 dup (' '),'$'
  t db 6 dup (' '),'$'
  CountArrayTemp db ?
  VALueArray db 99 , 102 , 80 , 71 , 2 , 6 , 1 , '$'
  CountArray db 7   

.code
main proc far
  MOV ax, data
  MOV ds, ax
  MOV es, ax
  
;****** CLEAR SCREEN ******
  MOV AH , 6h
  MOV AL , 25
  MOV CH , 0
  MOV CL , 0
  MOV DH , 24
  MOV DL , 79
  MOV BH , 7
  INT 10H
;****** CLEAR SCREEN ****** 
;****** Loop For Print Non-Sort Number ****** 
  LEA  DX , AfterSort   
  MOV  AH , 9
  INT  21H 
 
  LEA  DX , Enter
  MOV  AH , 9
  INT  21H

  MOV  CL , CountArrayTemp
  MOV  CH , 0
  MOV  SI , 0 

  DIV  CL
  ADD  AH , 48
  MOV  [BX] , AH
  MOV  AH , 0
  DEC  BX

  CMP  AX , 0
  JNE  NumG100

  LEA  DX , TempForPrint
  MOV  AH , 9
  INT  21H
EndLoop1: 
  INC  SI 
  POP  CX
  LOOP Loop2
;****** Loop For Print Non-Sort Number ******
  
  MOV  AH , 1
  INT  21H
  MOV  AX , 4c00H 
  INT  21H  
main endp
end main

نوشته سورس مرتب سازی حبابی (Bubble Sort) به زبان اسمبلی اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *