مدیریت حافظه در زبان اسمبلی – آموزش Assembly

assembly memory management 4622 تصویر

مدیریت حافظه در زبان اسمبلی

فراخوان سیستم sys_brk() که توسط هسته ارائه (kernel) می شود، برای تخصیص حافظه پویا استفاده می شود. این فراخوان درست در پشت تصویر برنامه، حافظه را اختصاص می دهد. این تابع سیستمی امکان تنظیم بیشترین آدرس موجود در بخش data را فراهم می کند.

sys_brk() یک پارامتر می گیرد که بالاترین آدرس حافظه مورد نیاز برای تنظیم شدن را مشخص می کند. این مقدار در ثبات EBX ذخیره می شود. sys_brk() در صورت بروز خطا، مقدار یا یک عدد منفی که نشان دهنده کد خطا است را باز می گرداند. مثال زیر نحوه تخصیص حافظه پویا در اسمبلی را نشان می دهد:

مثال

برنامه زیر، ۱۶ کیلوبایت حافظه را با استفاده از sys_brk() تخصیص می دهد:

section .text
global _start     ;must be declared for using gcc
_start:         ;tell linker entry point
mov eax, 45     ;sys_brk
xor ebx, ebx
int 80h
add eax, 16384    ;number of bytes to be reserved
mov ebx, eax
mov eax, 45     ;sys_brk
int 80h
cmp eax, 0
jl  exit   ;exit, if error
mov edi, eax ;EDI = highest available address
sub edi, 4      ;pointing to the last DWORD
mov ecx, 4096    ;number of DWORDs allocated
xor eax, eax ;clear eax
std          ;backward
rep stosd      ;repete for entire allocated area
cld          ;put DF flag to normal state
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, len
int 80h       ;print a message
exit:
mov eax, 1
xor ebx, ebx
int 80h
section .data
msg  db    "Allocated 16 kb of memory!", 10
len   equ   $ - msg

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر اسمبلی اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Allocated 16 kb of memory!

نوشته مدیریت حافظه در زبان اسمبلی – آموزش Assembly اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *