سورس رمزگذاری و رمزگشایی داده ها با الگوریتم AES به زبان C

aes encryption and decryption in c 7955 تصویر

سورس رمزگذاری و رمزگشایی داده ها با الگوریتم AES به زبان C

در این بخش سورس رمزگذاری و رمزگشایی داده ها با الگوریتم AES به زبان C را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از نرم افزار DevC++ با زبان برنامه نویسی C نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

در این پروژه بعد از اجرا شدن برنامه یک متن ساده از کاربر گرفته می شود و سپس برنامه متن وارد شده را با استفاده از الگوریتم AES رمزگذاری می کند و در نهایت آن را رمزگشایی کرده و در خروجی چاپ می کند.

AES مخفف شده عبارت Advanced Encryption Standard به معنای استاندارد رمزنگاری پیشرفته است که به منظور رمزنگاری داده های دیجیتال در سال ۲۰۰۱ میلادی توسط موسسه ملی فناوری و استانداردهای آمریکا ایجاد شد. امروزه این الگوریتم در سراسر جهان استفاده می شود. منظور از رمزگذاری (Encryption) فرآیندی است که طی آن اطلاعات مهم با استفاده از یک یا چند الگوریتم خاص به شکل دیگری تبدیل می شوند. در رمزگذاری داده ها معمولا از یک کلید برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده می شود. همانطور که احتمالا می دانید، رمزگذاری داده ها کار ساده ای نیست که هر کسی بتواند برای خودش یک الگوریتم رمزگذاری ایجاد کند. بنابراین بهتر است به منظور حفظ امنیت داده ها از الگوریتم هایی که توسط مختصصان این زمینه ایجاد شده اند استفاده شود.

قسمت های از سورس کد

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define Nb 4
int Nr=0;
int Nk=0;
unsigned char in[16], out[16], state[4][4];
unsigned char RoundKey[240];
unsigned char Key[32];
int getSBoxValue(int num)
{
	int sbox[256] =  {
	//0   1  2   3   4  5   6   7   8  9   A   B  C   D   E   F
	0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76, //0
	0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0, //1
	0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15, //2
	0x04, 0xc7, 0x23, 0xc3, 0x18, 0x96, 0x05, 0x9a, 0x07, 0x12, 0x80, 0xe2, 0xeb, 0x27, 0xb2, 0x75, //3
	0x09, 0x83, 0x2c, 0x1a, 0x1b, 0x6e, 0x5a, 0xa0, 0x52, 0x3b, 0xd6, 0xb3, 0x29, 0xe3, 0x2f, 0x84, //4
	0x53, 0xd1, 0x00, 0xed, 0x20, 0xfc, 0xb1, 0x5b, 0x6a, 0xcb, 0xbe, 0x39, 0x4a, 0x4c, 0x58, 0xcf, //5
	0xd0, 0xef, 0xaa, 0xfb, 0x43, 0x4d, 0x33, 0x85, 0x45, 0xf9, 0x02, 0x7f, 0x50, 0x3c, 0x9f, 0xa8, //6
	0x51, 0xa3, 0x40, 0x8f, 0x92, 0x9d, 0x38, 0xf5, 0xbc, 0xb6, 0xda, 0x21, 0x10, 0xff, 0xf3, 0xd2, //7
	0xcd, 0x0c, 0x13, 0xec, 0x5f, 0x97, 0x44, 0x17, 0xc4, 0xa7, 0x7e, 0x3d, 0x64, 0x5d, 0x19, 0x73, //8
	0x60, 0x81, 0x4f, 0xdc, 0x22, 0x2a, 0x90, 0x88, 0x46, 0xee, 0xb8, 0x14, 0xde, 0x5e, 0x0b, 0xdb, //9
	0xe0, 0x32, 0x3a, 0x0a, 0x49, 0x06, 0x24, 0x5c, 0xc2, 0xd3, 0xac, 0x62, 0x91, 0x95, 0xe4, 0x79, //A
	0xe7, 0xc8, 0x37, 0x6d, 0x8d, 0xd5, 0x4e, 0xa9, 0x6c, 0x56, 0xf4, 0xea, 0x65, 0x7a, 0xae, 0x08, //B
	0xba, 0x78, 0x25, 0x2e, 0x1c, 0xa6, 0xb4, 0xc6, 0xe8, 0xdd, 0x74, 0x1f, 0x4b, 0xbd, 0x8b, 0x8a, //C
	0x70, 0x3e, 0xb5, 0x66, 0x48, 0x03, 0xf6, 0x0e, 0x61, 0x35, 0x57, 0xb9, 0x86, 0xc1, 0x1d, 0x9e, //D
	0xe1, 0xf8, 0x98, 0x11, 0x69, 0xd9, 0x8e, 0x94, 0x9b, 0x1e, 0x87, 0xe9, 0xce, 0x55, 0x28, 0xdf, //E
	0x8c, 0xa1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16 }; //F
	return sbox[num];
}
int Rcon[255] = {
	0x8d, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8, 0xab, 0x4d, 0x9a, 
	0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x63, 0xc6, 0x97, 0x35, 0x6a, 0xd4, 0xb3, 0x7d, 0xfa, 0xef, 0xc5, 0x91, 0x39, 
	0x72, 0xe4, 0xd3, 0xbd, 0x61, 0xc2, 0x9f, 0x25, 0x4a, 0x94, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x83, 0x1d, 0x3a, 
	0x74, 0xe8, 0xcb, 0x8d, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8, 
	0xab, 0x4d, 0x9a, 0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x63, 0xc6, 0x97, 0x35, 0x6a, 0xd4, 0xb3, 0x7d, 0xfa, 0xef, 
	0xc5, 0x91, 0x39, 0x72, 0xe4, 0xd3, 0xbd, 0x61, 0xc2, 0x9f, 0x25, 0x4a, 0x94, 0x33, 0x66, 0xcc, 
	0x83, 0x1d, 0x3a, 0x74, 0xe8, 0xcb, 0x8d, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 
	0x36, 0x6c, 0xd8, 0xab, 0x4d, 0x9a, 0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x63, 0xc6, 0x97, 0x35, 0x6a, 0xd4, 0xb3, 
	0x7d, 0xfa, 0xef, 0xc5, 0x91, 0x39, 0x72, 0xe4, 0xd3, 0xbd, 0x61, 0xc2, 0x9f, 0x25, 0x4a, 0x94, 
	0x33, 0x66, 0xcc, 0x83, 0x1d, 0x3a, 0x74, 0xe8, 0xcb, 0x8d, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 
	0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8, 0xab, 0x4d, 0x9a, 0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x63, 0xc6, 0x97, 0x35, 
	0x6a, 0xd4, 0xb3, 0x7d, 0xfa, 0xef, 0xc5, 0x91, 0x39, 0x72, 0xe4, 0xd3, 0xbd, 0x61, 0xc2, 0x9f, 
	0x25, 0x4a, 0x94, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x83, 0x1d, 0x3a, 0x74, 0xe8, 0xcb, 0x8d, 0x01, 0x02, 0x04, 
	0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36, 0x6c, 0xd8, 0xab, 0x4d, 0x9a, 0x2f, 0x5e, 0xbc, 0x63, 
	0xc6, 0x97, 0x35, 0x6a, 0xd4, 0xb3, 0x7d, 0xfa, 0xef, 0xc5, 0x91, 0x39, 0x72, 0xe4, 0xd3, 0xbd, 
	0x61, 0xc2, 0x9f, 0x25, 0x4a, 0x94, 0x33, 0x66, 0xcc, 0x83, 0x1d, 0x3a, 0x74, 0xe8, 0xcb };
void MixColumns()
{
	int i;
	unsigned char Tmp,Tm,t;
	for(i=0;i<4;i++)
	{	
		t=state[0][i];
		Tmp = state[0][i] ^ state[1][i] ^ state[2][i] ^ state[3][i] ;
		Tm = state[0][i] ^ state[1][i] ; Tm = xtime(Tm); state[0][i] ^= Tm ^ Tmp ;
		Tm = state[1][i] ^ state[2][i] ; Tm = xtime(Tm); state[1][i] ^= Tm ^ Tmp ;
		Tm = state[2][i] ^ state[3][i] ; Tm = xtime(Tm); state[2][i] ^= Tm ^ Tmp ;
		Tm = state[3][i] ^ t ; Tm = xtime(Tm); state[3][i] ^= Tm ^ Tmp ;
	}
}
void InvShiftRows()
{
	unsigned char temp;
	temp=state[1][3];
	state[1][3]=state[1][2];
	state[1][2]=state[1][1];
	state[1][1]=state[1][0];
	state[1][0]=temp;
	temp=state[2][0];
	state[2][0]=state[2][2];
	state[2][2]=temp;
	temp=state[2][1];
	state[2][1]=state[2][3];
	state[2][3]=temp;
	temp=state[3][0];
	state[3][0]=state[3][1];
	state[3][1]=state[3][2];
	state[3][2]=state[3][3];
	state[3][3]=temp;
}
int main()
{
	int i;
	Nr = 128;
	Nk = Nr / 32;
	Nr = Nk + 6;
	unsigned char temp[16] = {0x00 ,0x01 ,0x02 ,0x03 ,0x04 ,0x05 ,0x06 ,0x07 ,0x08 ,0x09 ,0x0a ,0x0b ,0x0c ,0x0d ,0x0e ,0x0f};
	unsigned char temp2[16]= {0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00};
	for(i=0;i<Nk*4;i++)
	{
		Key[i]=temp[i];
		in[i]=temp2[i];
	}
	printf("Enter the PlainText: ");
	scanf("%[^\n]s",in);
	KeyExpansion();
	Cipher();
	printf("\nText after encryption:\n");
	for(i=0;i<Nk*4;i++)
		printf("%c ",out[i]);
	for(i=0;i<Nk*4;i++)
		in[i]=out[i];
	KeyExpansion();
	InvCipher();
	printf("\nText after decrypt:\n");
	for(i=0;i<Nk*4;i++)
		printf("%c ",out[i]);
	printf("\n\n");
	getch();
}

نوشته سورس رمزگذاری و رمزگشایی داده ها با الگوریتم AES به زبان C اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *