ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO

ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO

ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO

در خدمت شما هستیم با آموزش ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO از وب سایت آموزش برنامه نویسی سورس باران. در این جلسه کار با ساخت تصمیم عملگرها در برنامه نویسی GO را خواهیم داشت. با ما همراه باشید…

ساخت تصمیم در GO

ساختار گرفتن تصمیم به این شکل است که برنامه نویس باید یک یا چند شرط رابرای ارزیابی توسط برنامه مشخص کند. زمانیکه دستورات اجرا شود اگر شرط درست باشد دستورات اجرا خواهد شد اگر شرط غلط باشد اتفاقی نمی افتد تصویر زیر یک فرم کلی از تصمیم گیری ساده است که در بیشتر زبان های برنامه نویسی وجود دارد

Sr.No Statement & Description
۱ if statement

An if statement consists of a boolean expression followed by one or more statements.

۲ if…else statement

An if statement can be followed by an optional else statement, which executes when the boolean expression is false.

۳ nested if statements

You can use one if or else if statement inside another if or else if statement(s).

۴ switch statement

A switch statement allows a variable to be tested for equality against a list of values.

۵ select statement

A select statement is similar to switch statement with difference that case statements refers to channel communications.

منبع : tutorialspoint

 

عملگرها در برنامه نویسی GO

عملگر یک نشانه است که به کامپایلر میگوید که یک کار ریاضی یا دستکاری منطقی انجام دهد. زبان Go دارای عملگر های داخلی زیادی است ازجمله

 • عملگر های حسابی در برنامه نویسی GO
 • عملگر های رابطه ای در برنامه نویسی GO
 • عملگر های منطقی در برنامه نویسی GO
 • عملگر های Bitwise در برنامه نویسی GO
 • عملگر های تخصیص در برنامه نویسی GO
 • عملگر های متفرقه در برنامه نویسی GO

در این آموزش تمامی عملگرهای ذکر شده را توضیح خواهیم داد.

 

عملگر های حسابی در برنامه نویسی GO

جدول زیر تمام عملگر های حسابی که بااین زبان پشتبانی می شود را نشان میدهد ؛ فرض کنیدحرفA” 10 “و حرفB” 20 “رانگه می دارد

Operator Description Example
+ Adds two operands A + B gives 30
Subtracts second operand from the first A – B gives -10
* Multiplies both operands A * B gives 200
/ Divides the numerator by the denominator. B / A gives 2
% Modulus operator; gives the remainder after an integer division. B % A gives 0
++ Increment operator. It increases the integer value by one. A++ gives 11
Decrement operator. It decreases the integer value by one. A– gives 9

 

عملگر های رابطه ای در برنامه نویسی GO

جدول زیر تمام عملگر های رابطه ای که بااین زبان پشتبانی می شود را نشان میدهدفرض کنیدحرفA” 10 “و حرفB” 20 رانگه می دارد

Operator Description Example
== It checks if the values of two operands are equal or not; if yes, the condition becomes true. (A == B) is not true.
!= It checks if the values of two operands are equal or not; if the values are not equal, then the condition becomes true. (A != B) is true.
> It checks if the value of left operand is greater than the value of right operand; if yes, the condition becomes true. (A > B) is not true.
< It checks if the value of left operand is less than the value of the right operand; if yes, the condition becomes true. (A < B) is true.
>= It checks if the value of the left operand is greater than or equal to the value of the right operand; if yes, the condition becomes true. (A >= B) is not true.
<= It checks if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand; if yes, the condition becomes true. (A <= B) is true.

 

عملگر های منطقی در برنامه نویسی GO

جدول زیر تمام عملگر های رابطه ای که بااین زبان پشتبانی می شود را نشان میدهدفرض کنیدحرفA مقدار ۱ و حرفB 0رانگه می دارد

Operator Description Example
&& Called Logical AND operator. If both the operands are non-zero, then condition becomes true. (A && B) is false.
|| Called Logical OR Operator. If any of the two operands is non-zero, then condition becomes true. (A || B) is true.
! Called Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true then Logical NOT operator will make false. !(A && B) is true.

 

عملگر های Bitwise در برنامه نویسی GO

این عملگر هابرروی بیت ها کار میکنند وجدول واقعی برای&,|,^ جدول زیر است

Operator Description Example
&& Called Logical AND operator. If both the operands are false, then the condition becomes false. (A && B) is false.
|| Called Logical OR Operator. If any of the two operands is true, then the condition becomes true. (A || B) is true.
! Called Logical NOT Operator. Use to reverses the logical state of its operand. If a condition is true, then Logical NOT operator will make it false. !(A && B) is true.

فرض کنید اگر A=60 باشد وB=13 اکنون در قالب دودویی این طور خواهد بود.

A = 0011 1100
B = 0000 1101
-----------------
A&amp;B = 0000 1100
A|B = 0011 1101
A^B = 0011 0001
~A  = 1100 0011

عملگر های Bitwise توسط زبان c پشتیبانی میشود و تمام انها در جدول زیر لیست شده است فرض کنید متغیر A مقدار ۶۰ و B مقدار۱۳را نگه می دارد پس

Operator Description Example
& Binary AND Operator copies a bit to the result if it exists in both operands. (A & B) will give 12, which is 0000 1100
| Binary OR Operator copies a bit if it exists in either operand. (A | B) will give 61, which is 0011 1101
^ Binary XOR Operator copies the bit if it is set in one operand but not both. (A ^ B) will give 49, which is 0011 0001
<< Binary Left Shift Operator. The left operands value is moved left by the number of bits specified by the right operand. A << 2 will give 240 which is 1111 0000
>> Binary Right Shift Operator. The left operands value is moved right by the number of bits specified by the right operand. A >> 2 will give 15 which is 0000 1111

عملگر های تخصیص در برنامه نویسی GO

Operator Description Example
= Simple assignment operator, Assigns values from right side operands to left side operand C = A + B will assign value of A + B into C
+= Add AND assignment operator, It adds right operand to the left operand and assign the result to left operand C += A is equivalent to C = C + A
-= Subtract AND assignment operator, It subtracts right operand from the left operand and assign the result to left operand C -= A is equivalent to C = C – A
*= Multiply AND assignment operator, It multiplies right operand with the left operand and assign the result to left operand C *= A is equivalent to C = C * A
/= Divide AND assignment operator, It divides left operand with the right operand and assign the result to left operand C /= A is equivalent to C = C / A
%= Modulus AND assignment operator, It takes modulus using two operands and assign the result to left operand C %= A is equivalent to C = C % A
<<= Left shift AND assignment operator C <<= 2 is same as C = C << 2
>>= Right shift AND assignment operator C >>= 2 is same as C = C >> 2
&= Bitwise AND assignment operator C &= 2 is same as C = C & 2
^= bitwise exclusive OR and assignment operator C ^= 2 is same as C = C ^ 2
|= bitwise inclusive OR and assignment operator C |= 2 is same as C = C | 2

عملگر های متفرقه در برنامه نویسی GO

تعدادی عملگر مهم مثلsizeof و? : با این زیان پشتیبانی میشود

Operator Description Example
& Returns the address of a variable. &a; provides actual address of the variable.
* Pointer to a variable. *a; provides pointer to a variable.

 

اولویت عملگر ها در زبان برنامه نویسی GO

اولویت عملگر ها گروه های یک عبارت را تعیین میکند .این کار نشان میدهد که چگونه یک عبارت ارزیابی میشود بعضی عملگر ها اولویت بالاتری نسبت به بقیه دارند.برای مثال عملگر ضرب اولویتش از جمع بیشتر است برای مثال حاصلx = 7 + 3 * 2 عدد۱۳ است نه عدد۲۰ بخاطر اینکه اول عملگر ضرب انجام میشود و بعد عملگر جمع دراین جدول عملگر ها براساس اولویت نوشته شده اند و اولویت بالاتر اول اجرا میشود

Category Operator Associativity
Postfix () [] -> . ++ – – Left to right
Unary + – ! ~ ++ – – (type)* & sizeof Right to left
Multiplicative * / % Left to right
Additive + – Left to right
Shift << >> Left to right
Relational < <= > >= Left to right
Equality == != Left to right
Bitwise AND & Left to right
Bitwise XOR ^ Left to right
Bitwise OR | Left to right
Logical AND && Left to right
Logical OR || Left to right
Conditional ?: Right to left
Assignment = += -= *= /= %=>>= <<= &= ^= |= Right to left
Comma , Left to right

لیست مطالب جلسه قبل برنامه نویسی Go

 1. آموزش برنامه نویسی Go – زبان برنامه نویسی گو چیست؟ آشنایی با زبان و محیط برنامه نویسی Go
 2. آموزش برنامه نویسی Go – ساختار برنامه نویسی GO
 3. آموزش برنامه نویسی Go – قواعد برنامه نویسی GO
 4. آموزش برنامه نویسی Go – انواع داده در برنامه نویسی GO
 5. آموزش برنامه نویسی Go – کار با متغیر های برنامه نویسی GO
 6. آموزش کار با ثابت های برنامه نویسی GO

 

پیشنهاد ویژه ۱ : مقالات و کتاب های آموزشی برنامه نویسی GO

پیشنهاد ویژه ۲ : فیلم های آموزشی زبان برنامه نویسی GO

The post ساخت تصمیم در GO و آموزش کار با عملگرها در برنامه نویسی GO appeared first on آموزش برنامه نویسی.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *