سربارگذاری عملگرها در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ

csharp operator overloading 4542 تصویر

سربارگذاری عملگرها در زبان سی شارپ

در زبان برنامه نویسی C# شما می توانید بسیاری از عملگرهای موجود را مجددا تعریف یا سربارگذاری کنید. عملگرهای سربارگذاری شده، توابعی هستند با نام خاص به همراه کلمه کلیدی operator و یک علامت مربوط به عملگر. مانند هر تابع دیگر توابع مربوط به سربارگذاری عملگرها، یک نوع بازگشتی و لیستی از پارامترها را دارد.

نمونه زیر یک تابع سربارگذاری عملگر جمع را نشان می دهد:

public static Box operator+ (Box b, Box c) {
  Box box = new Box();
  box.length = b.length + c.length;
  box.breadth = b.breadth + c.breadth;
  box.height = b.height + c.height;
  return box;
}

تابع فوق عملگر جمع را برای کلاس Box سربارگذاری کرده است. این عملگر دو شیء از نوع این کلاس را با هم جمع می کند و نتیجه را که از نوع Box خواهد بود، باز میگرداند.

سربارگذاری عملگر در سی شارپ

مثال زیر نحوه سربارگذاری عملگر جمع را به طور کامل نشان می دهد:

using System;
namespace OperatorOvlApplication {
  class Box {
   private double length;  // Length of a box
   private double breadth; // Breadth of a box
   private double height;  // Height of a box
   public double getVolume() {
     return length * breadth * height;
   }
   public void setLength( double len ) {
     length = len;
   }
   public void setBreadth( double bre ) {
     breadth = bre;
   }
   public void setHeight( double hei ) {
     height = hei;
   }
   // Overload + operator to add two Box objects.
   public static Box operator+ (Box b, Box c) {
     Box box = new Box();
     box.length = b.length + c.length;
     box.breadth = b.breadth + c.breadth;
     box.height = b.height + c.height;
     return box;
   }
  }
  class Tester {
   static void Main(string[] args) {
     Box Box1 = new Box();  // Declare Box1 of type Box
     Box Box2 = new Box();  // Declare Box2 of type Box
     Box Box3 = new Box();  // Declare Box3 of type Box
     double volume = 0.0;  // Store the volume of a box here
     // box 1 specification
     Box1.setLength(6.0);
     Box1.setBreadth(7.0);
     Box1.setHeight(5.0);
     // box 2 specification
     Box2.setLength(12.0);
     Box2.setBreadth(13.0);
     Box2.setHeight(10.0);
     // volume of box 1
     volume = Box1.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box1 : {0}", volume);
     // volume of box 2
     volume = Box2.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box2 : {0}", volume);
     // Add two object as follows:
     Box3 = Box1 + Box2;
     // volume of box 3
     volume = Box3.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box3 : {0}", volume);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر سی شارپ اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Volume of Box3 : 5400

عملگرهای قابل سربارگذاری و غیر قابل سربارگذاری

جدول زیر قابلیت سربارگذاری عملگرهای موجود در زبان برنامه نویسی سی شارپ را نشان می دهد:

ردیف توضیحات
۱ +, -, !, ~, ++, —

این ها عملگرهای یگانی (unary) هستند که یک عملوند می گیرد و قابل سربارگذاری هستند.

۲ +, -, *, /, %

این ها عملگرهای باینری هستند که یک عملوند می گیرد و قابل سربارگذاری هستند.

۳ ==, !=, <, >, <=, >=

عملگرهای مقایسه ای قابل سربارگذای هستند.

۴ &&, ||

عملگرهای شرطی منطقی به طور مستقیم قابل سربارگذاری نیستند.

۵ +=, -=, *=, /=, %=

عملگرهای انتساب قابل سربارگذاری نیستند.

۶ =, ., ?:, ->, new, is, sizeof, typeof

این عملگرها قابل سربارگذاری نیستند.

مثال

برای درک بهتر مبحث سربارگذاری عملگرها، مثال زیر را بررسی کنید که چندین عملگر مختلف در آن سربارگذاری شده اند:

using System;
namespace OperatorOvlApplication {
  class Box {
   private double length;  // Length of a box
   private double breadth;  // Breadth of a box
   private double height;  // Height of a box
   public double getVolume() {
     return length * breadth * height;
   }
   public void setLength( double len ) {
     length = len;
   }
   public void setBreadth( double bre ) {
     breadth = bre;
   }
   public void setHeight( double hei ) {
     height = hei;
   }
   // Overload + operator to add two Box objects.
   public static Box operator+ (Box b, Box c) {
     Box box = new Box();
     box.length = b.length + c.length;
     box.breadth = b.breadth + c.breadth;
     box.height = b.height + c.height;
     return box;
   }
   public static bool operator == (Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length == rhs.length && lhs.height == rhs.height 
      && lhs.breadth == rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public static bool operator !=(Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length != rhs.length || lhs.height != rhs.height || 
      lhs.breadth != rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public static bool operator <(Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length < rhs.length && lhs.height < rhs.height 
      && lhs.breadth < rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public static bool operator >(Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length > rhs.length && lhs.height > 
      rhs.height && lhs.breadth > rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public static bool operator <=(Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length <= rhs.length && lhs.height 
      <= rhs.height && lhs.breadth <= rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public static bool operator >=(Box lhs, Box rhs) {
     bool status = false;
     if (lhs.length >= rhs.length && lhs.height 
      >= rhs.height && lhs.breadth >= rhs.breadth) {
      status = true;
     }
     return status;
   }
   public override string ToString() {
     return String.Format("({0}, {1}, {2})", length, breadth, height);
   }
  }
  class Tester {
   static void Main(string[] args) {
     Box Box1 = new Box();  // Declare Box1 of type Box
     Box Box2 = new Box();  // Declare Box2 of type Box
     Box Box3 = new Box();  // Declare Box3 of type Box
     Box Box4 = new Box();
     double volume = 0.0;  // Store the volume of a box here
     // box 1 specification
     Box1.setLength(6.0);
     Box1.setBreadth(7.0);
     Box1.setHeight(5.0);
     // box 2 specification
     Box2.setLength(12.0);
     Box2.setBreadth(13.0);
     Box2.setHeight(10.0);
     //displaying the Boxes using the overloaded ToString():
     Console.WriteLine("Box 1: {0}", Box1.ToString());
     Console.WriteLine("Box 2: {0}", Box2.ToString());
     // volume of box 1
     volume = Box1.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box1 : {0}", volume);
     // volume of box 2
     volume = Box2.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box2 : {0}", volume);
     // Add two object as follows:
     Box3 = Box1 + Box2;
     Console.WriteLine("Box 3: {0}", Box3.ToString());
     // volume of box 3
     volume = Box3.getVolume();
     Console.WriteLine("Volume of Box3 : {0}", volume);
     //comparing the boxes
     if (Box1 > Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is greater than Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not greater than Box2");
     if (Box1 < Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is less than Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not less than Box2");
     if (Box1 >= Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is greater or equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not greater or equal to Box2");
     if (Box1 <= Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is less or equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not less or equal to Box2");
     if (Box1 != Box2)
      Console.WriteLine("Box1 is not equal to Box2");
     else
      Console.WriteLine("Box1 is not greater or equal to Box2");
     Box4 = Box3;
     if (Box3 == Box4)
      Console.WriteLine("Box3 is equal to Box4");
     else
      Console.WriteLine("Box3 is not equal to Box4");
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

امتحان کنید

زمانی که کد بالا کامپایل و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Box 1: (6, 7, 5)
Box 2: (12, 13, 10)
Volume of Box1 : 210
Volume of Box2 : 1560
Box 3: (18, 20, 15)
Volume of Box3 : 5400
Box1 is not greater than Box2
Box1 is less than Box2
Box1 is not greater or equal to Box2
Box1 is less or equal to Box2
Box1 is not equal to Box2
Box3 is equal to Box4

نوشته سربارگذاری عملگرها در زبان سی شارپ – آموزش زبان سی شارپ اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *