کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا

کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا

کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا

با کتاب آموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت به زبان فارسی در خدمت شما هستیم. این فایل PDP شامل کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا می باشد که با تالیف آقای هادی احمدی در ۲۶۳ صفحه ارائه شده است. مطالعه این کتاب برای افرادی که هیچگونه آشنایی با برنامه نویسی جاوا اسکریپت و یا در سطح متوسطه هستند پیشنهاد می شود.

کتاب آموزش جاوا اسکریپت به زبان فارسی

فصل اول : شروع کار با جاوا اسکریپت

 • آشنایی با جاوا اسکریپت و مفهوم اسکریپت نویسی
 • آشنایی با چگونگی استفاده از قوامین جاوا اسکریپت
 • وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در قسمت (HEAD)
 • وارد کردن کدهای جاوا اسکریپت در بخش (BODY)
 • استفاده از کدهای جاوا اسکریپت موجود در یه فایل خارجی
 • توضیحات جاوا اسکریپت
 • توضیحات چند خطی جاوا اسکریپت
 • استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کدهای جاوا اسکریپت
 • استفاده از کامنت در آخر یک خط

فصل دوم : متغیرها در جاوا اسکریپت

 • آشنایی با مفاهیم متغییرها و داده
 • نحوه تعریف متغییر در جاوا اسکریپت
 • مقدار دهی به متغییرها
 • انواع داده های اصلی در جاوا اسکریپت
 • UNDEFINED
 • BOOLEAN
 • NUMBER
 • FLOAT
 • STRING
 • قواعد نام گذاری متغییرها
 • آشنایی با کلمات رزرو شده
 • متغییرهای محلی و سراسری
 • زمان حیات متغیرهای جاوا اسکریپت
 • چگونگی صدا کردن یک متغیر
 • ثابت ها
 • تبدیل انواع در جاوا اسکریپت
 • تبدیل به رشته
 • تبدیل به عدد
 • استفاده از TYPE CASTING برای تبدیل انواع

فصل سوم : توابع در جاوا اسکریپت

 • استفاده از توابع در جاوا اسکریپت
 • چرا توابع مورد استفاده قرار می گیرند:
 • ساختار توابع :
 • قراردادن کدها در درون تابع:
 • نام گذاری توابع
 • اضافه کردن پارامتر به توابع
 • اضافه کردن دستور RETURN به تابع
 • صدا زدن یک تابع توسط تابعی دیگر

فصل چهارم : عملگرها در جاوا اسکریپت

 • معرفی عملگرهای مورد استفاده در JAVASCRIPT
 • عملگرهای محاسباتی
 • عملگرهای جایگزینی
 • عملگرهای مقایسه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگر رشته ای

فصل پنجم : حلقه ها در جاوا اسکریپت

 • معرفی دستور شرطی IF…ELSE و کاربرد های مختلف آن
 • دستور شرطیIF
 • دستور شرطی IF…ELSE
 • استفاده از دستور IF..ELSE IF…ELSE ( دستورات شرطی تو در تو)
 • دستور SWITCH
 • نحوه استفاده از حلقه های FOR
 • حلقه FOR
 • نحوه استفاده از حلقه های WHILE
 • حلقه WHILE  …DO
 • آموزش کار با دستور FOR…IN

فصل ششم : رویدادها در جاوا اسکریپت

 • رویدادها
 • THE ABORT EVENT (ONABORT)
 • رویدادهای مربوط به ماوس
 • THE CLICK EVENT (ONCLICK)
 • THE DOUBLECLICK EVENT (ONDBCLICK)
 • THE MOUSEOVER EVENT (ONMOUSEOVER)
 • THE MOUSEOUT EVENT (ONMOUSEOUT)
 • THE MOUSEDOWN EVENT (ONMOUSEDOWN)
 • THE MOUSEUP EVENT (ONMOUSEUP)
 • THE MOUSEMOVE EVENT (ONMOUSEMOVE)
 • رویدادهای صفحه کلید
 • THE KEYDOWN EVENT (ONKEYDOWN)
 • THE KEYPRESS EVENT (ONKEYPRESS)
 • THE KEYUP EVENT (ONKEYUP)
 • رویداد های مربوط به فرم :
 • THE FOCUS EVENT (ONFOCUS)
 • THE BLUR EVENT (ONBLUR)
 • THE CHANGE EVENT (ONCHANGE)
 • THE SUBMIT EVENT (ONSUBMIT)
 • THE RESET EVENT (ONRESET)
 • THE SELECT EVENT (ONSELECT)
 • رویدادهای پنجره مرورگر
 • THE LOAD EVENT (ONLOAD)
 • THE UNLOAD EVENT (ONUNLOAD)
 • THE RESIZE EVENT(ONRESIZE)
 • THE SCROLL EVENT(ONSCROLL)

فصل هفتم: اشیا در جاوا اسکریپت

 • برنامه نویسی شئ گرا
 • اشیاء (OBJECT)
 • اشیاء در جاوا اسکریپت
 • ساختار اشیا
 • استفاده از روشOBJECT INITIALIZER
 • دستور FOR – IN LOOP
 • دستور THE WITH STATEMENT
 • اشیا از پیش تعریف شده در جاوا اسکریپت
 • THE NAVIGATOR OBJECT (اشیا هدایت گر)
 • PROPERTIES
 • متدها
 • THE HISTORY OBJET

فصل هشتم: DOM در جاوا اسکریپت

 • مدل شئ گرای سند DOM
 • استفاده از ویژگی های مدل شی گرای سند
 • THE COLOR PROPERTIES
 • THE ANCHORS PROPERTY (ARRAY)
 • THE COOKIE PROPERTY
 • THE DOMAIN PROPERTY
 • THE FORMNAME PROPERTY
 • THE LASTMODIFIED PROPERTY
 • THE LAYERS PROPERTY (ARRAY)
 • THE ALL PROPERTY
 • THE LINKS PROPERTY (ARRAY)
 • THE TITLE PROPERTY
 • THE URL PROPERTY
 • THE URLUNENCODED PROPERTY
 • استفاده از متدهای DOM
 • متد GETELEMENTBYID()
 • متد GETELEMENTBYNAME()
 • متد THE GETELEMENTSBYCLASSNAME()
 • متد GETELEMENTSBYTAGNAME()
 • متدهای CLOSE() و OPEN()
 • خواص گره ها در DOM
 • متدهای مربوط به گره ها در DOM
 • درآمدی برتکنیک های پیشرفته در DOM
 • DOM STYLE METHODS
 • CUSTOM TOOLTIPS
 • COLLAPSIBLE SECTIONS
 • INNERTEXT AND INNERHTML
 • OUTERTEXT AND OUTERHTML

فصل نهم: اشیاء پنجره در جاوا اسکریپت

 • خصوصیات PROPERTIES_
 • THE CLOSED PROPERTY
 • INNERHEIGHT PROPERTY
 • INNERWIDTH PROPERTY
 • THE LENGTH PROPERTY
 • THE LOCATION PROPERTY
 • THE NAME PROPERTY
 • THE OPENER PROPERTY
 • THE PARENT PROPERTY
 • THE SELF PROPERTY
 • متدها
 • THE ALERT() METHOD
 • THE CONFIRM() METHOD
 • THE FIND() METHOD
 • THE HOME() METHOD
 • THE PRINT() METHOD
 • THE PROMPT() METHOD
 • THE OPEN() METHOD
 • THE CLOSE() METHOD
 • THE MOVEBY() METHOD
 • THE MOVETO() METHOD
 • THE RESIZEBY() METHOD
 • THE RESIZETO() METHOD
 • THE SETINTERVAL() METHOD
 • THE CLEARINTERVAL() METHOD
 • THE SETTIMEOUT() METHOD
 • THE CLEARTIMEOUT() METHOD

فصل دهم: آرایه در جاوا اسکریپت

 • نامگذاری یک آرایه
 • دسترسی به اجزای آرایه
 • دیگر راه های تعریف آرایه
 • ویژگی ها و متدهای آرایه
 • THE CONSTRUCTOR
 • THE LENGTH
 • THE PROTOTYPE
 • متدهای آرایه
 • THE CONCAT() METHOD
 • THE JOIN() METHOD
 • THE POP() METHOD
 • THE PUSH() METHOD
 • THE REVERSE() METHOD
 • THE SHIFT() METHOD
 • THE SLICE() METHOD
 • THE SPLICE() METHOD
 • THE SORT() METHOD
 • THE TOSTRING METHOD
 • متدهای بیشتر
 • ساخت اجزای آرایه با استفاده از حلقه ها
 • آرایه های شرکت پذیر(ASSOCIATIVE ARRAYS)
 • تعریف
 • دسترسی به آرایه های انجمنی

فصل یازدهم : اشیاء ریاضی در جاوا اسکریپت

 • PROPERTIES
 • استفاده از ویژگی ها
 • METHODS
 • متدهای اصلی
 • متدهای دوپارامتری
 • دیگر متدها
 • اشیای عددی
 • ویژگی ها
 • متدها
 • اشیتی زمان
 • ویژگی ها
 • متدها
 • دیگر متدها

 فصل دوازدهم : رشته های متنی در جاوا اسکریپت

 • THE STRING OBJECT
 • ساخت لیترال متنی
 • ویژگی های شی  متنی
 • THE CONSTRUCTOR PROPERTY
 • THE LENGTH PROPERTY
 • THE PROTOTYPE PROPERTY
 • متدهای شی متنی
 • THE BIG() METHOD
 • THE BLINK() METHOD
 • THE ANCHOR() METHOD
 • THE FONTCOLOR() METHOD
 • THE FONTSIZE() METHOD
 • THE LINK() METHOD
 • THE CHARAT() METHOD
 • THE CONCAT() METHOD
 • THE FROMCHARCODE() METHOD
 • THE LASTINDEXOF() METHOD
 • THE REPLACE() METHOD
 • THE SLICE() METHOD
 • THE SPLIT() METHOD
 • THE SUBSTR() METHOD
 • THE SUBSTRING() METHOD
 • THE TOSTRING() METHOD
 • THE TOLOWERCASE() METHOD
 • THE TOUPPERCASE() METHOD
 • شی عبارات منظمREGEXP OBJECT))
 • REGEXP چیست
 • ADDING FLAGS
 • : FLAG I
 • متد ()TEST
 • متد ()EXEC
 • THE REPLACE() METHOD
 • THE MATCH() METHOD
 • THE SEARCH() METHOD

فصل سیزدهم : فرم در جاوا اسکریپت

 • دسترسی به فرم ها
 • استفاده از FORM ARRAY
 • استفاده ازFORM NAMES
 • استفاده ازID
 • PROPERTIES
 • THE ACTION PROPERTY
 • THE ELEMENTS PROPERTY (ARRAY)
 • THE CHECKED PROPERTY
 • THE DEFAULTCHECKED PROPERTY
 • THE DEFAULTVALUE PROPERTY
 • THE FORM PROPERTY
 • THE OPTIONS PROPERTY (ARRAY)
 • THE TYPE PROPERTY
 • THE VALUE PROPERTY
 • THE FOCUS() METHOD
 • THE BLUR() METHOD
 • THE METHOD PROPERTY
 • THE NAME PROPERTY
 • THE TARGET PROPERTY
 • METHODS
 • THE RESET() METHOD
 • THE SUBMIT() METHOD
 • اطمینان از قابلیت دسترسی در فرم ها
 • استفاده از اجزا و برچسب های آماده

فصل چهاردهم: فریم در جاوا اسکریپت

 • FRAME OPTIONS
 • دسترسی به فریم ها
 • THE FRAMES ARRAY
 • استفاده از نام فریم ها
 • عوض کردن فریم تکی
 • عوض کردن فریم های چندگانه
 • متغیرهای سراسری در فریم ها
 • سخن پایانی

حتما بخوانید ۱ : آموزش رایگان جاوا اسکریپت به زبان فارسی

حتما بخوانید ۲ : جزوه آموزش کاربردی جاوا اسکریپت

The post کتاب آموزش جاوا اسکریپت به انضمام سورس و پروژه قابل اجرا appeared first on آموزش برنامه نویسی - یادگیری برنامه نویسی با طعم سورس باران.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *