سورس کار با ماوس به زبان اسمبلی

moving mouse cursor in assembly 7558 تصویر

سورس کار با ماوس به زبان اسمبلی

در این بخش سورس کار با ماوس به زبان اسمبلی را برای شما آماده کرده ایم که با استفاده از زبان برنامه نویسی Assembly و نرم افزار Emu8086 نوشته شده است. در ادامه می توانید توضیحات، تصاویر و همچنین فیلمی از نحوه اجرا شدن پروژه را مشاهده کنید.

توضیحات پروژه

در این پروژه، بعد از اجرا شدن برنامه، موقعیت فعلی اشاره گر ماوس بر روی صفحه نمایش داده می شود و هر بار که مختصات ماوس بر روی صفحه تغییر کند، مقادیر x و y نیز متناسب با آن تنظیم می شوند. شما با مشاهده سورس کد این پروژه می توانید نحوه کار با ماوس و تعامل با سیستم را یاد گرفته و مهارت برنامه نویسی اسمبلی خودتان را ارتقا دهید. برای سادگی کار بخش های مهم پروژه کامنت گذاری شده است.

قسمت های از سورس کد

name "mouse"
org 100h
print macro x, y, attrib, sdat
LOCAL  s_dcl, skip_dcl, s_dcl_end
  pusha
  mov dx, cs
  mov es, dx
  mov ah, 13h
  mov al, 1
  mov bh, 0
  mov bl, attrib
  mov cx, offset s_dcl_end - offset s_dcl
  mov dl, x
  mov dh, y
  mov bp, offset s_dcl
  int 10h
  popa
  jmp skip_dcl
  s_dcl DB sdat
  s_dcl_end DB 0
  skip_dcl:  
endm
clear_screen macro
  pusha
  mov ax, 0600h
  mov bh, 0000_1111b
  mov cx, 0
  mov dh, 24
  mov dl, 79
  int 10h
  popa
endm
print_space macro num
  pusha
  mov ah, 9
  mov al, ' '
  mov bl, 0000_1111b
  mov cx, num
  int 10h
  popa
endm
print_ax proc
cmp ax, 0
jne print_ax_r
  push ax
  mov al, '0'
  mov ah, 0eh
  int 10h
  pop ax
  ret 
print_ax_r:
  pusha
  mov dx, 0
  cmp ax, 0
  je pn_done
  mov bx, 10
  div bx  
  call print_ax_r
  mov ax, dx
  add al, 30h
  mov ah, 0eh
  int 10h  
  jmp pn_done
pn_done:
  popa 
  ret 
endp

نوشته سورس کار با ماوس به زبان اسمبلی اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *