فراخوان های سیستمی (System Calls) در زبان اسمبلی – آموزش Assembly

assembly system calls 4596 تصویر

فراخوان های سیستمی (System Calls) در زبان اسمبلی

System Calls در اسمبلی API هایی هستند که به منظور برقرار رابطه بین کاربر و هسته استفاده می شوند. ما قبلا از این API ها استفاده کرده ایم (مانند  sys_write و sys_exit).

فراخوان های سیستمی در لینوکس

شما می توانید از فراخوانی های سیستمی لینوکس در برنامه های اسمبلی خود استفاده کنید. برای انجام این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

 • شماره System Call را در ثبات EAX قرار دهید.
 • آرگومان های مربوط به System Call را در EBX، ECX و غیره ذخیره کنید.
 • وقفه مربوطه را فراخوانی کنید (۸۰h).
 • نتیجه معمولا در ثبت نام EAX ثبت می شود.

به طور کلی ۶ ثبات وجود دارد که آرگومان های مورد استفاده توسط System Call را ذخیره می کند. این ثبات ها عبارت اند از: EBX، ECX، EDX، ESI، EDI و EBP.

مثال زیر  نحوه استفاده از فراخوان سیستمی sys_exit در اسمبلی را نشان می دهد:

mov   eax,1      ; system call number (sys_exit)
int   0x80       ; call kernel

مثال زیر  نحوه استفاده از فراخوان سیستمی sys_write در اسمبلی را نشان می دهد:

mov   edx,4      ; message length
mov   ecx,msg     ; message to write
mov   ebx,1      ; file descriptor (stdout)
mov   eax,4      ; system call number (sys_write)
int   0x80       ; call kernel

در جدول زیر برخی از System Call های مورد استفاده در این آموزش را مشاهده می کنید:

%eax Name %ebx %ecx %edx %esx %edi
۱ sys_exit int
۲ sys_fork struct pt_regs
۳ sys_read unsigned int char * size_t
۴ sys_write unsigned int const char * size_t
۵ sys_open const char * int int
۶ sys_close unsigned int

مثال

مثال زیر یک عدد از ورودی خوانده و آن را نمایش می دهد:

section .data              ;Data segment
  userMsg db 'Please enter a number: ' ;Ask the user to enter a number
  lenUserMsg equ $-userMsg       ;The length of the message
  dispMsg db 'You have entered: '
  lenDispMsg equ $-dispMsg         
section .bss      ;Uninitialized data
  num resb 5
section .text     ;Code Segment
  global _start
_start:        ;User prompt
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, userMsg
  mov edx, lenUserMsg
  int 80h
  ;Read and store the user input
  mov eax, 3
  mov ebx, 2
  mov ecx, num 
  mov edx, 5     ;5 bytes (numeric, 1 for sign) of that information
  int 80h
  ;Output the message 'The entered number is: '
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, dispMsg
  mov edx, lenDispMsg
  int 80h 
  ;Output the number entered
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, num
  mov edx, 5
  int 80h 
  ; Exit code
  mov eax, 1
  mov ebx, 0
  int 80h

امتحان کنید

زمانی که کد بالا توسط کامپایلر اسمبلی و اجرا شود، نتیجه زیر را تولید خواهد کرد:

Please enter a number:
1234
You have entered:1234

نوشته فراخوان های سیستمی (System Calls) در زبان اسمبلی – آموزش Assembly اولین بار در سورس سرا - آموزش برنامه نویسی. پدیدار شد.

درباره نویسنده: administrator

ممکن است دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *